за характером видами попиту

Охарактеризуйте комплекс маркетингу.

Комплекс маркетингу – сукупність маркетингових засобів, певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань.

44) Назвіть та поясніть складові комплексу маркетингу на прикладі діяльності підприємств садово-паркового господарства.

Комплекс маркетингу

4Р (place),(promotion),(product), (price)

Розподіл -канали збуту, форми торгівлі, транспортування, складські запаси

Просування - реклама, стимулювання збуту, персональний продаж тощо

Товар -дизайн, параметри, асортимент, розмір, сервіс, упаковка, гарантії

Ціна - прейскурантна ціна, знижки, націнки, терміни виплати, умови кредитування

45) Охарактеризуйте зовнішнє середовище маркетингу.

Фактори зовнішнього середовища поділяють на дві групи: мікросередовище і макросередовище

Маркетингове середовище – це сукупність певних чинників, що діють за межами фірми і здатні вплинути на її маркетингову діяльність.

Фактори мікросередовища:споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, контактні аудиторії

Фактори макросередовища:економісні, соціально-культурні, політико-правові, технологічні, природно- географічні

46) Охарактеризуйте концепції та види маркетингу.

Концепція маркетингу – підхід щодо організації маркетингової діяльності, який базується на основній ідеї, ефективній маркетинговій стратегії та конкретному інструментарії досягнення визначених цілей.

Виробнича концепція (1860 – 1920 рр.) - орієнтація на виробництво, зменшення витрат на виробництво товару.

Товарна концепція (1920 – 1930 рр.) - орієнтація на товар

Збутова концепція(1930 – сер. 50-х рр.) - орієнтація на просування та збут товару

Традиційна маркетингова концепція (сер. 50-х – 1980 рр.) – орієнтація на потреби споживачів

Концепція соціально-етичного маркетингу(1980 – 1995 рр.) – орієнтація на покращення життя суспільства

Концепція маркетингу стосунків (з 1995 р.) – орієнтація на встановлення довгострокових стосунків із потенційними клієнтами

Види маркетингу

1) Залежно від цілей обміну

2) Залежно від сфери зстосування

3) За територіальною ознакою

4) Залежно від ступеню ринкової орієнтованості

5) Залежно від виду діяльності

6) Від особистостей суб’єкта

за характером видами попиту

47) Охарактеризуйте етапи процесу маркетингового дослідження.

Процес маркетингового дослідження

1.Визначення проблеми та цілей дослідження.

2.Розробка плану дослідження.

3.Реалізація плану дослідження (збір інформації).

4.Обробка та аналіз даних.

5.Підготовка звіту та розробка рекомендацій.

48) Поясніть методи маркетингових досліджень.

Маркетингові дослідження— це систематичне збирання, опрацювання й аналіз інформації та можливостей, розроблення рекомендацій на підставі цих даних для поліпшення діяльності фірми на ринку.

Маркетингові дослідження передбачають аналіз продажу та маркетингових можливостей, прогнозування продажу. Результати маркетингових досліджень фірми використовують під час планування та контролю діяльності виокремлюють спеціальні, ексклюзивні, універсальні, регулярні, якісні та кількісні дослідження.

Спеціальні дослідження здійснюють під замовлення фірми.

Ексклюзивні передбачають комплексне дослідження для однієї компанії. У такому разі інформацією, отриманою в процесі маркетингових досліджень, не можуть користуватися інші підприємства.

Універсальні дослідження проводяться в комплексі для кількох фірм за їх погодженням.

Регулярні дослідження здійснюють маркетингові агенції з певною періодичністю, незалежно від замовлень компаній, із метою накопичення баз даних, які згодом можна використовувати для визначення загальних тенденцій ринку.

Якісні дослідження передбачають збирання якісної інформації, тобто такої, яка не підлягає вимірюванню, наприклад, ставлення споживачів до товару, прихильність до певної торгової марки тощо.

Кількісні дослідження передбачають збирання інформації, яку можна виміряти в натуральних та вартісних показниках (кількість споживачів на певному сегменті, рівень попиту, кількість реалізованої конкурентами продукції за певний період).
8766269959378421.html
8766311736577349.html
    PR.RU™