Пәннің оқу бағдарламасы – syllabus2

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУ НЕГІЗДЕРІ

ПӘНІ БОЙЫНША

5В050300 – Психология мамандығы үшін

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

Курс: 4

Семестр: 7

Қарағанды 2014


Құрастырған:Насирова Алима Шамситдиновна, психология кафедрасының аға оқытушысы

5В050300 – Психология мамандығының студенттері үшін арналған «Психологиялық кеңес беру негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен оқыту формасына сәйкес берілген дисциплинаның негізгі бөлімдерінен тұрады КР МЖМБС және пәннің типтік оқу бағдарламасы негізінде, оқыту формасына сәйкес ОӘК мазмұны құрастырылған.

5В050300 – Психология мамандығының студенттері үшін арналған «Психологиялық кеңес беру негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен / Құрас. Насирова А.Ш., Караганда: Изд-во КарГУ, 2014 -57 бет

©Қарағанды Мемлекеттік университеті, 2014


1. Пәннің типтік оқу жоспары (қосымша 1)

Күндізгі бөлімнің жұмыс оқу жоспары

Оқу жоспарының көшірмесі

Оқу мерзімі Курс Семестр Несиелер Лекиялар Семиарлар соөж сөж Барлығы Бақылау түрі
емтихан

Тақырып атаулары Дәрістер Семинарлар СОӨЖ СӨЖ
1. Психологиялық практика мен практкиалық психология контекстісіндегі консультациялау.
2 Психологиялық консультациялау туралы түсінік.
3. Консультациялау мақсаттары
4. Психологиялық консультациялаудың кәсіби-этикалық принциптері
5. Консультанттың тұлғасы
6. Консультациялаудың бастапқы этапы
7. Клиенттіі сұрастыру этапы
8. Жұмысшы этап
9. Аяқтау этапы
10. Консультациялаудағы психоанализ бен бихевиоризм
11. Консультациялаудағы гуманисттік дәстүр
12. Консультациялаудағы экзистенциалды және трансперсоналды дәстүрлер
13. Нейролингвистикалық бағадарламалау (НЛП)
14. Психологиялық консультациялаудағы гештальт бағыт
15. Транзактный анализ Э.Берннің трансактты анализі
16. Психотерапия мен консультациялаудың топтық формалары
17. Психодрама.
18. Тәнге бағдар алған психотерапия
19. Өнермен терапиялау топтары
20. Отбасылық консультациялау
21. Бастан кешіру теориясы мен психотерапия
22. Замануи психологиялық консультациялаудағы интегративті тенденциялар.
Барлығы

Сыртқы оқу бөлімінің жұмыс оқу жоспары

Оқу жоспарының көшірмесі

Оқу мерзімі Курс Семестр Несиелер Лекиялар Семиарлар соөж сөж Барлығы Бақылау түрі
9+9 емтихан
емтихан

Тақырып атаулары Дәрістер Семинарлар СОӨЖ СӨЖ
1. Психологиялық практика мен практкиалық психология контекстісіндегі консультациялау. 1/1 5/4
2 Психологиялық консультациялау туралы түсінік. 1/1 1/2 5/5
3. Консультациялау мақсаттары 1/1
4. Психологиялық консультациялаудың кәсіби-этикалық принциптері 1/1
5. Консультанттың тұлғасы 1/1 5/5
6. Консультациялаудың бастапқы этапы 1/1 6/6 6/5
7. Клиенттіі сұрастыру этапы 1/1 5/5 6/5
8. Жұмысшы этап 1/1 6/6
9. Аяқтау этапы 1/1 5/5
10. Консультациялаудағы психоанализ бен бихевиоризм 1/1 1/3 12/10
11. Консультациялаудағы гуманисттік дәстүр 1/1 9/9
12. Консультациялаудағы экзистенциалды және трансперсоналды дәстүрлер 1/1 1/3
13. Нейролингвистикалық бағадарламалау (НЛП) 1/2 4/4
14. Психологиялық консультациялаудағы гештальт бағыт 1/3 3/3 6/5
15. Транзактный анализ Э.Берннің трансактты анализі 1/3 3/3
16. Психотерапия мен консультациялаудың топтық формалары 2/2 3/3
17. Психодрама. 1/2
18. Тәнге бағдар алған психотерапия 1/2
19. Өнермен терапиялау топтары 1/2
20. Отбасылық консультациялау 2/2 6/5
21. Бастан кешіру теориясы мен психотерапия 1/2 -/2 5/4
22. Замануи психологиялық консультациялаудағы интегративті тенденциялар. 1/2 -/2 8/7
Барлығы 18/20 9/25 54/45 54/45

Пәннің оқу бағдарламасы – syllabus2

3.1 Оқытушылар туралы мәліметтер:

Н1асирова Алима Шамситдиновна – психология кафедрасының аға оқытушысы (дәрістер, семинарлар); ж/т 77-03-59;

3.2. Пререквизиттер:

Пәнді дұрыс игеру үшін келесі курстар бойынша білімдерді меңгеру қажет: «Жалпы психология», «Жас ерекшелік психологиясы», «Әлеуметтік психология», «Медициналық психология», «Психодиагностика негіздері», «ӘПТ негіздері» .

3.3. Постреквизиттер:

Психологиялық кеңес беру пәні бойынша дайындық келесі пәндер үшін негіз болады: «Дифференциалды психология», «Психогенетика» және практикаға бет алған арнайы курстар мен мамандандыру практикумдары.

3.4. Пәнге қысқаша сипаттама:

Психологиялық кеңес беруге оқыту адамға кәсіби психологиялык көмек берудің формасы ретінде психолог-маман даярлау қажетті болып табылады. Солай болғандықтан дәл психологиялық кеңес беру, психодиагностикамен катар, елімізде психологиялық тәжірибенің кең таралған формасы.

Тікелей тақырыптың курсы психологиялык кеңес берудің жеке және топтық формасы болып табылады. Өзінің арнайы мағынасынан басқа, кеңес беруде барлық психотехникалық жүмыстың негізі ретінде жалпы мағыналар бар.

Курстың пәні және оның талдау әдісі тек қана сырттан бақылаушының объективті "ғылыми" көзқарасымен игерлу ғана емес, сонымен қатар тұлғалык іс-тәжіриби негізінде бастан өткеруі керек. Сондыктан оқу формасының психотехникалық болуы керек, яғни әрбір тыңдаушыға білімді меңгерудің пайда болу процесіне қызықтыратын мүмкіншілікті қамтамасыз етеді. Нақты бұл кызығушылық оқып жатқандардың бір реалды психологиялық кеңес берудің куәсі болып қалыптасуын немесе топтық тренингтің куәсі болуын қамтамасыз етуі керек. Сонымен бірге студенттерге осы демонстрациялық консультация уакытында өзін клиентпен немесе психотерапевт-консультантпен теңестіруге нұсқау беріледі, яғни келесі бір репликаны ойлап шығару, психотерапевтік процеске қатысушылардың сезімдер әлеміне әмпатиялық тұрғыда кіруге тырысуы керек. Келесі талдау, тек интеллектуалды дисскуссия ретінде өткізілмейді, ал тәжірибемен алмасу ретінде - осы тәжірибенің контекстіне негізгі теориялық жағдай оны үғыну тәсілі ретінде кіреді. Оқытушы білім мен тәжірибе арасында ынталы творчестволық байланыс жасауға тырысуы керек. Мүмкіншілігі болғанша, қатысушылар сабақ үстінде әрбір тәжірибелері теориялық тұрғыда үғынылуы керек, ал әр бір мұғаліммен немесе тыңдаушымен айтылған теорема немесе болжамдар нақты психотерпевттік тәжірібеде іске асырылуы, бастан өткерілуі керек. Сабақта тыңдаушылар ылғи да психотерапевтік сценаларға, әтюдтарға катысады, психотерапевттік репликалар іздейді, олар оны өздеріне қалай әсер ете алатынын тексереді.

" Психологиялық кеңес берудің негіздері " курсын оқыту мақсаты.

Пәннің оқыту мақсаты студенттерді психологиялық кеңес беру практикасына кәсіби даярлау болып табылады.


8768410235609487.html
8768503323986706.html
    PR.RU™